۳۱

مقصر تو نیستی،

مقصر تغییر فصل است

وقتی نتوانی شب ها را زیر آسمان بخوابی، کم کم آسمان فراموشت می شود..


۰

۱۶

ماه با آن سن و سالش بزرگترین گرفتگیش شش ساعته ست. 

ولی محال است بداند ساکنان زمین چه دل گرفتگی های عمیق و طولانی را تجربه می کنند..

۰

۱۴

«سر به هوا نیستم، 

رو به آسمانم!

باید ستاره شده باشد

اویی که دیگر

در زمین نیست..»

خدا توی بن بست ها بهتر دیده می شود.
توی گذشتن موسی از رود نیل.
توی داستان یوسف و درهای بسته.
توی شکم ماهی.

هروقت سخت شد بدان؛ دارد تمام می شود!


+ کوتیشن ها نقل قول هستند.
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان