تجربه صخره

شاید ته ته ته داستان فقط همین باشد که:

فقط چند موج خرج برمی‌دارد، تا از ذهن من کاملا پاک شوی‌.

من ماهی کوچولوی بی‌حافظه ای هستم.

۳

۲۹

خودم را خسته می کنم،

درست وقتی چشم هایم دیگر بسته می شوند، به دنبال کلمه ای می گردم که زبان مشترک من و تو بشود، نمی شود.

ذهنم داغ می کند.

با زبان سکوت با تو حرف می زنم.


+ گاهی هم با زبان اشک..

۲

۲۴

کلمات
از قلم تو که جاری می شوند،
       کوه می شوند
       دشت می شوند
       دریا می شوند...


+ هرچیز به مرزهای شخصیتی تو که می رسد، زیبا می شود..

۱

۱۰

«تو سبز ماندی و من برگ برگ خشکیدم

که آنچه داشت شقایق به سینه، کاج نداشت»

۷

بدون تو قرص ها همه شان عوارض دارند.

هم افسردگی مزمن می آورند،

هم بیخوابی.

خدا توی بن بست ها بهتر دیده می شود.
توی گذشتن موسی از رود نیل.
توی داستان یوسف و درهای بسته.
توی شکم ماهی.

هروقت سخت شد بدان؛ دارد تمام می شود!


+ کوتیشن ها نقل قول هستند.
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان